Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
G & M Binnen en Buiten

G & M Binnen en Buiten, vanaf hier te noemen GMBB
Dorpsstraat 543 A
1566 BL Assendelft
KvK: 62573500

Opdrachtgever:
1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie GMBB een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden sluit en tevens iedere persoon met wie GMBB onderhandelt over de totstandkoming daarvan.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen GMBB en een opdrachtgever waarop GMBB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GMBB, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door GMBB gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. GMBB is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. In de offertes wordt aangegeven of de prijzen inclusief of exclusief BTW zijn.

Artikel 4. Voorrijkosten en parkeerkosten
GMBB rekent geen voorrijkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wel behoudt GMBB zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever (een deel) van de eventuele parkeerkosten door te rekenen.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. GMBB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GMBB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Verzoeken van opdrachtgever aan GMBB om substantiële veranderingen in de opdracht uit te voeren, dienen schriftelijk door opdrachtgever te worden doorgegeven. GMBB zal uitsluitend de verzochte veranderingen doorvoeren, indien deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht van GMBB om het eventuele meerwerk te verrekenen. Kleine wijzigingen gaandeweg de opdracht, aangegeven door opdrachtgever, kunnen worden uitgevoerd na mondelinge overeenkomst.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en eventuele goedkeuringen zoals ontheffingen en vergunningen tijdig aan GMBB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GMBB zijn verstrekt, heeft GMBB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. GMBB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GMBB is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hen kenbaar behoorde te zijn.
5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat GMBB toegang heeft tot de plaats van de werkzaamheden.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat GMBB tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, water en alle overige aansluitmogelijkheden voor uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden.
7. De opdrachtgever garandeert dat de (on)roerende zaken waar de werkzaamheden zullen gaan plaatsvinden vrij zijn van schadelijke stoffen zoals asbest. Mocht er toch schadelijke stoffen aanwezig zijn, dan draagt opdrachtgever zorg voor de verwijdering en afvoer hiervan.
8. De afvoer van vervuilde grond en de vertraging die hierdoor aan de werkzaamheden ontstaat, komt voor rekening van opdrachtgever.
9. Indien opdrachtgever wenst dat overig afval, niet van de werkzaamheden, door GMBB wordt afgevoerd, dient opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan GMBB. Kosten voor de afvoer zullen worden opgenomen in de factuur. 10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan GMBB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11. De opdrachtgever draagt zorg voor de mogelijkheid dat GMBB van een toilet gebruik kan maken tijdens de werkzaamheden op zijn/haar locatie.

Artikel 6. Contractduur / uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever GMBB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tevens dient opdrachtgever GMBB de kans te geven om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GMBB zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal GMBB de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal GMBB daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt GMBB zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. De van een offerte uitgemaakte bouwtekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, enz., van het werk blijven eigendom van GMBB. Indien een aanbod door de opdrachtgever niet geaccepteerd wordt dan is hij/zij verplicht de verstrekte stukken zo snel mogelijk te retourneren. Het is de opdrachtgever verboden deze stukken zonder toestemming van GMBB te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen.
3. GMBB behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Bij liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling zal opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van GMBB. De opdrachtgever staat er voor in dat een beslag op de producten/materialen/aanwezige gereedschappen van GMBB direct wordt opgeheven.
5. Opdrachtgever is verplicht GMBB direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden recht doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
6. GMBB is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd alle producten/materialen/gereedschappen, welke eigendom zijn van GMBB, bij opdrachtgever weg te (doen) halen. Opdrachtgever zal hiertoe zijn/haar medewerking verlenen.
7. Indien opdrachtgever producten/materialen/ gereedschappen van GMBB, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, onder zijn/haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze producten/materialen/gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft GMBB het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van GMBB op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. na het sluiten van de overeenkomst aan GMBB ter kennis gekomen omstandigheden geven GMBB goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
2. indien GMBB de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de genoemde gevallen is GMBB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van GMBB schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan GMBB.
2. Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 15 werkdagen. In deze onderhoudstermijn zal GMBB eventuele kleine gebreken gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken, dient opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden en aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de uitvoering van het werk door GMBB.
3. Indien een klacht gegrond is, zal GMBB de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal GMBB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Artikel 13. Honorarium 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 7 van dit artikel. 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van GMBB, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien GMBB met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is GMBB niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. GMBB mag prijsstijgingen doorberekenen, indien GMBB kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.
7. Als GMBB op verzoek van opdrachtgever zorg draagt voor de aanschaf en levering van materiaal, wordt over de inkoopprijzen een winstpercentage van 10% berekend.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden bij oplevering van de opdracht en onder overlegging van de factuur door GMBB. Betaling dient te geschieden via een pintransactie dan wel – indien overeengekomen – binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GMBB aan te geven bankrekening en in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van GMBB en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens GMBB onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van opdrachtgever te doen nakomen en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, één en ander ongeacht het feit dat opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of van rechtswege in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
4. Indien GMBB aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Indien GMBB aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van GMBB, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar uitgekeerd wordt.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van GMBB beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. GMBB is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. GMBB is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde World Wide Web (www).
6. De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van of gebreken aan zaken/goederen/bouwstoffen of materialen die van hem/haar afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van een door opdrachtgever aangewezen leverancier.
7. GMBB is niet aansprakelijk voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd of de locatie van het werk niet is ontruimd zoals overeengekomen.
8. GMBB is niet aansprakelijk voor eventueel negatieve gevolgen als opdrachtgever tegen het advies van GMBB in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden door derden.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GMBB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GMBB niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Als overmacht gelden onder meer: werkstakingen in het bedrijf van GMBB of bij derden welke zijn ingehuurd door GMBB, het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan GMBB door haar toeleveranciers, extreme weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie, ernstig verstoorde werkrelatie met opdrachtgever en ziekte. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde World Wide Web (www) worden daaronder begrepen.
2. GMBB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GMBB zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van GMBB opgeschort. Indien de periode waarin, door overmacht, nakoming van de verplichtingen door GMBB niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien GMBB bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van GMBB is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft GMBB het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen GMBB en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Verwerking Persoonsgegevens
1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van G & M Binnen en Buiten persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. G & M Binnen en Buiten verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring, te vinden op de website www.gmbb.nl .
2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt G & M Binnen en Buiten nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website te vinden zijn.

Aldus opgemaakt te Assendelft op 10 mei 2018